Statut

STATUT  FUNDACJI "HOT-POINT"

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich – Hot-Point”, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundatorem jest: Krzysztof Sowa.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach i postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Szczecin.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną
 2. Nadzór nad Fundacją ze względu na zakres jej działania oraz cele sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 5

 1. Fundacja może posługiwać się zarówno pełną nazwą: „Fundacja na rzecz promocji atrakcji miejskich – Hot-Point” jak i skróconą: „Hot-Point”.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

§ 6

 1. Działalność Fundacji mogą wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia także osoby niebędące jej członkami (wolontariusze). Takim osobą można pokryć niezbędne koszta związane z wykonywaniem pracy dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. Działania na rzecz pożytku publicznego, wspieranie miast i mniejszych miejscowości polskich i ich walorów turystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.
 2. Aktywizacja mieszkańców miast polskich i mniejszych miejscowości.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie świadomości kulturowej i turystycznej regionu
 4. Promocja historycznego i kulturowego dziedzictwa regionu poprzez promocję zabytków architektonicznych.
 5. Tworzenie partnerstw służących kreowaniu i wspieraniu wydarzeń kulturalnych
 6. Działania trans graniczne z jednoczesnym zawiązywaniem więzi kulturalno rozrywkowych na arenie międzynarodowej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpraca z klubami muzycznymi, instytucjami i ośrodkami kultury w Polsce i zagranicą przy realizacji wspólnych projektów.
 2. Tworzenie partnerstw we wzajemnej relacji pomiędzy podmiotami publicznymi, społecznymi i prywatnymi.
 3. Organizowanie głosowania na najlepsze i najciekawsze miejsca w mieście.
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Fundacji.

§ 9

Fundacja może współpracować ze wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi i innymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji. Współpraca ta powinna przyczyniać się do realizacji celów Fundacji, a w szczególności powinna polegać na:

 1. Wspólnym finansowaniu organizowanych i prowadzonych przedsięwzięć
 2. Wymianę doświadczeń
 3. Wspólnym propagowaniu celów Fundacji

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Dotacji od osób prywatnych.
 6. Dochodów z konkursów i licytacji.
 7. Odsetek bankowych.
 8. Dywidend, zysków z akcji oraz papierów wartościowych.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 13

 1. Organem sprawującym władzę fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób powoływanych na dwuletnią kadencję.
 3. Fundator wchodzi w skład Zarządu i staje na jego czele, jako Prezes Zarządu.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Po zakończeniu kadencji odchodzący Zarząd wybiera następców.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości krótką wiadomością tekstową (SMS).
 9. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 11. Członkostwo w Zarządzie może się zakończyć na skutek:
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu.
 2. Poszczególni członkowie zarządu mogą być odwołani decyzja fundatora
 3. W przypadku niezdolności do pełnienia obowiązków przez Prezesa fundacji, na czas niezdolności obowiązki Prezesa obejmuje Wice Prezes wskazany przez Prezesa.
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu oraz Wice Prezes.

§ 14

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością fundacji oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz, a w szczególności:
 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. Uchwalanie regulaminów,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 4. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. Wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji,
 9. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.
 11. Realizacja celów statutowych
 12. Podpisywanie umów.

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
 4. W przypadku rozwiązania fundacji wszelkie jej dobra zostają przekazane na cel wskazany przez Zarząd w drodze uchwały jednomyślnej przez wszystkich członków Zarządu.

Zostaw komentarz